Π.Γ.Ν..ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Π.Γ.Ν..ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Καταργήσεις - Ενοποιήσεις Νοσοκομείων - Καταργήσεις Τμημάτων - Κλινικών


ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΚΛΙΝΙΚΩΝ

        Διαφωνούμε με την ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, καθότι διαπιστώνουμε ότι μέσω αυτού επιχειρείται ανασχεδιασμός του Υγειονομικού Χάρτη.

Συγκεκαλυμμένα με το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ υλοποιούνται οι προβλέψεις των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ για ουσιαστική κατάργηση Νοσοκομείων, Τμημάτων, Κλινικών και μείωση των οργανικών θέσεων του προβλεπόμενου προσωπικού. Επιχειρείται βίαιη αλλαγή στη λειτουργία των Νοσοκομείων καθότι προτείνεται η κατάργηση του ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 87/1986).

ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Διάκριση Νοσοκομείων (Γενικά και Ειδικά)….


Προβλέπει ρύθμιση ότι τα Γενικά Νοσοκομεία μπορούν να χαρακτηρίζονται Περιφερειακά όταν οι οργανικές κλίνες τους είναι 450 και πάνω συμπεριλαμβανομένων και των κλινών των αποκεντρωμένων δομών (χαρακτηρισμός Νομαρχιακό δεν υφίσταται).

Υποκρύπτει κατάργηση της αυτόνομης λειτουργίας Νομαρχιακών Νοσοκομείων, με τη συγχώνευσή τους με άλλα Νοσοκομεία της ίδιας περιφέρειας.

Διασύνδεση – Ενοποίηση Νοσοκομείων.
Το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ προτείνει ότι οι Νοσηλευτικές Μονάδες που βρίσκονται στα όρια της ίδια περιφερειακής ενότητας (νομού) μπορούν να ενοποιούνται ή να διασυνδέονται με ΚΥΑ, μετά από εισήγηση του ΚΕΣΥΠΕ.

Κατ’ εξαίρεση ορίζει το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ με ΚΥΑ μετά από εισήγηση του ΚΕΣΥΠΕ μπορούν να διασυνδέονται και Νοσηλευτικές Μονάδες όμορων νομών, σε περίπτωση που οι γεωγραφικές αποστάσεις το επιτρέπουν. Οι ενοποιημένες Νοσηλευτικές Μονάδες αποτελούν ενιαίο αυτοτελή ΝΠΔΔ με επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο» ή «Περιφερειακό Νοσοκομείο» με τον γεωγραφικό προσδιορισμό που ακολουθεί. Προβλέπει επίσης ότι τα εν λόγω Νοσοκομεία έχουν ενιαία Διοίκηση και ενιαίες Διευθύνσεις/Υπηρεσίες. Προβλέπει ενιαίο οργανισμό των ενοποιημένων Νοσοκομείων και οι θέσεις προσωπικού κατανέμονται μεταξύ των ενοποιημένων Νοσηλευτικών Μονάδων.

Επίσης σε άλλο σημείο προβλέπει ότι οι Νοσηλευτικές Μονάδες που διασυνδέονται, έχουν κοινό συλλογικό όργανο Διοίκησης με ξεχωριστό Οργανισμό και Υπηρεσίας.

Με το άρθρο αυτό επιχειρείται η κατάργηση της αυτόνομης λειτουργίας Νοσοκομείων εντός της κάθε Περιφέρειας. Θα υπάρξουν καταργήσεις Νοσοκομείων που θα λειτουργούν ως παραρτήματα (χωρίς αυτόνομο οργανισμό) άλλων Νοσοκομείων.

Τα σημερινά διασυνδεόμενα Νοσοκομεία θα συρρικνωθούν περαιτέρω και θα μετατραπούν σε Κέντρα Υγείας.

Επίσης θα υπάρξουν ενοποιήσεις μεγάλων Νοσοκομείων με Ενιαίο Οργανισμό και λειτουργία με προφανή κατάληξη την σταδιακή απορρόφησή τους στο Νοσοκομείο που θα επιλεγεί ως έδρα του Νομικού Προσώπου.

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ – ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ

Διάρθρωση Υπηρεσιών.
Το Σχέδιο Νόμου προτείνει σωστά την σύσταση Υπηρεσίας Επιστημόνων, Τεχνολόγων και Επαγγελμάτων κλάδων Υγείας ως Διεύθυνση.
Ως αντιστάθμισμα όμως επιχειρείται η κατάργηση δεκάδων Οργανικών Μονάδων όλων των επιπέδων (Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις, Τμημάτων) των Νοσοκομείων.

Τα περίπου 2.100 οργανικά τμήματα που υπάρχουν σήμερα με το Σχέδιο Νόμου θα συρρικνωθούν σε 1.400 όπως προβλέπει η Εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ.

Στη Νέα Διεύθυνση που συστήνεται των Επιστημόνων, Τεχνολόγων και Επαγγελμάτων Κλάδων Υγείας είναι λάθος η ένταξη του Λοιπού Επιστημονικού  Προσωπικού. Θα πρέπει να συνεχίσουν να ανήκουν στην Ιατρική Υπηρεσία.

Οι Φαρμακοποιοί έχουν ξεχωριστό κλάδο και εξέλιξη όπως οι Ιατροί (Διευθυντές, Επιμελητές), τους χορηγείται το Επίδομα Ευθύνης (Διευθυντή) και με τη Πρόταση Νόμου υποβαθμίζεται σε απλό Τμήμα της νέας Υπηρεσίας.

Με το Ν.4044/97 Άρθρο 40- 44 προβλέπεται κλάδος και στους Χημικούς, Βιοχημικούς, Βιολόγους που δεν ολοκληρώθηκε. Σε 40 Νοσοκομεία της χώρας, έχουν ανατεθεί στους ανωτέρω επιστήμονες καθήκοντα Προϊσταμένων Εργαστηρίων και χορηγείται το επίδομα Ευθύνης (Ν. 2889/2001).

Το λοιπό Επιστημονικό Προσωπικό λαμβάνει εφημερίες (16,5 ώρες τις καθημερινές ή 24 ώρες τις αργίες). Με την ένταξή τους στη Νέα Υπηρεσία τίθονται σε αμφισβήτηση.

Δεν προβλέπονται Υποδιευθύνσεις στη Διεύθυνση Επιστημόνων και δεν προσδιορίζονται Τμήματα. Το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ δεν προβλέπει ποιοι επιστήμονες μπορούν να καταλάβουν τις θέσεις ευθύνης (π.χ. προβάδισμα σε πολυπληθείς ειδικότητες).

Στην εν λόγω υπηρεσία προβλέπεται να προΐσταται επιστήμονας του κλάδου ΠΕ. Θα πρέπει να τροποποιηθεί και να προβλεφθεί ότι  στην υπό σύσταση Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ (Ν.4369/2016).

Το Σχέδιο Νόμου καταργεί την Υποδιεύθυνση Πληροφορικής που συστήθηκε με τον Ν.4052/2012 άρθρο3 παρ.6 σε Νοσοκομεία άνω των 200 κλινών και την υποβαθμίζει σε τμήμα  και μόνο στα  Νοσοκομεία άνω των 300 κλινών.

Επίσης το Τμήμα Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης που συστήθηκε με το Ν 4052/2012 άρθρο 3 παρ. 6 σε Νοσοκομεία άνω των 200 κλινών, τροποποιείται με το Σχέδιο Νόμου και δημιουργείται μόνο στα Νοσοκομεία άνω των 300 κλινών.

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝ’ ΟΨΕΙ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Με τους συντελεστές που προτείνονται στο Σχέδιο Νόμου θα προκύψει ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ στην Διοικητική Υπηρεσία, την Τεχνική Υπηρεσία και την Νέα υπό σύσταση Υπηρεσία των Επιστημόνων.

Μειώνονται οι συντελεστές υπολογισμού των οργανικών θέσεων που προέβλεπε το Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκομείων (ΠΔ 87/1986) στο άρθρο 9.

Συγκεκριμένα:
Το Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης:
·        ΙΑΤΡΟΙ 0,18 – 0,45 ανά κλίνη
·        ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1,05 1,35 ανά κλίνη
·        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1,05 – 1,20 ανά κλίνη

Στο Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκομείων στη Διοικητική Υπηρεσία εντάσσονται οι οργανικές θέσεις της νέας Διεύθυνσης των Επιστημόνων και της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ προβλέπει:

·        ΙΑΤΡΟΙ 0,50 – 0,55 ανά κλίνη (αύξηση)

·        ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1,35 - 1,40 ανά κλίνη (χωρίς αλλαγή)

·        ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 0,28 – 0,30 ανά κλίνη (μείωση, υπεράριθμο προσωπικό)

·        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,20 – 0,25 ανά κλίνη (μείωση, υπεράριθμο προσωπικό)

·        ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,080 – 0,10 (μείωση, υπεράριθμο προσωπικό)

Με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου ο συντελεστής των οργανικών θέσεων ανά κλίνη, μειώνεται στο 2,60 από 3 που είναι στο Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκομείων.

Στις τρεις Υπηρεσίες (Επιστημονική, Διοικητική, Τεχνική) που στο Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκομείων ανήκαν στην ενιαία Διοικητική Υπηρεσία ο συντελεστής των οργανικών θέσεων μειώνεται δραστικά στο 0,35 – 0,65 ανά κλίνη από 1,05 – 1,20 που ήταν στο Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκομείων).

        Θα υπάρξει υπεράριθμο προσωπικό και στις τρεις υπηρεσίες με κίνδυνο διαθεσιμοτήτων, υποχρεωτικών μετατάξεων του προσωπικού και ιδιωτικοποίηση των εν λόγω υπηρεσιών.

        Επίσης θα υπάρξουν καταργήσεις Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων στην Διοικητική και Τεχνική Υπηρεσία με συγχωνεύσεις.

        ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Καταργήσεις πολυάριθμων Οργανικών Μονάδων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμημάτων θα υπάρξουν στη Νοσηλευτική Υπηρεσία με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου.

        Το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ προβλέπει ότι σε περίπτωση που ένας  Νοσηλευτικός Τομέας περιλαμβάνει πάνω από 8 Νοσηλευτικά Τμήματα (έως 40 κλινών) μπορεί να χωρίζονται σε δύο τομείς. Ο διαχωρισμός Νοσηλευτικών Τομέων εγκρίνεται από το ΚΕΣΥΠΕ, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

        Το Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκομείων (Π.Δ. 87/1986) στο άρθρο 7 παρ.3 προβλέπει ότι κάθε 4 με 8 Νοσηλευτικά Τμήματα (20 έως 45 Νοσηλευτικά κρεβάτια) συγκροτούν έναν Τομέα. Όπου υπάρχουν 4 έως 6 Τμήματα μπορούν να συγκροτούνται ένας Τομέας για την κάλυψη των μονάδων εσωτερικής Νοσηλείας και ένας για την κάλυψης των μονάδων Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.

        Με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα στη συγκρότηση περισσότερων του ενός Νοσηλευτικών Τομέων ούτε στη πάνω από 8 Νοσηλευτικά Τμήματα. Χρειάζεται απόφαση ΚΕΣΥΠΕ μετά από εισήγηση του Νοσοκομείου.

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ Σύστασης Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ).

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ του θεσμού του Εφημερεύοντος Νοσηλευτή με περιγραφή καθηκόντων και μισθολογική πρόβλεψη.

        ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
        Θα πρέπει να υπάρξει σαφής συμπληρωματική διάταξη όπως στη Νοσηλευτική Υπηρεσία, έτσι και στη Διοικητική Υπηρεσία προΐστανται στις Οργανικές Μονάδες οποιοδήποτε επιπέδου (Διεύθυνση, Υποδιεύθυνση, Τμήματα) υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ (διαζευκτικό ή), όπως προβλέπει ο Νόμος 4369/2016.

        Κατόπιν τούτων σε περίπτωση που επιχειρηθεί το εν λόγω ΣΧΕΔΙΟ να κατατεθεί προς ψήφιση στη ΒΟΥΛΗ, θα οργανώσουμε δυναμικές κινητοποιήσεις.

        Ζητάμε την άμεση απόσυρσή του.

        ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Αρθρ. Ορισμοί
α) Προβλέπει ότι προΐσταται Συντονιστής Διευθυντής στο (αυτοτελές) τμήμα (ή κλινική) που είναι βασική οργανική μονάδα της Ιατρικής Υπηρεσίας έχει τη δική του ιεράρχηση/οργανική διάρθρωση, όλου του προσωπικού Ιατρικού – Νοσηλευτικού και Παραϊατρικού.

Ο Συντονιστής Διευθυντής Ιατρός δεν μπορεί να προΐσταται του Νοσηλευτικού και του Παραϊατρικού προσωπικού, καθότι οι εν λόγω υπηρεσίες είναι διαφορετικές και έχουν την δική τους διάρθρωση.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

1 σχόλιο:

  1. Για να αρχίσει και πάλι η αιμορραγία συναλλαγματος στο εξωτερικό !!! σαν δεν ντρέπονται........

    ΑπάντησηΔιαγραφή