Π.Γ.Ν..ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Π.Γ.Ν..ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για μισθολογιο δημοσιων υπαλληλων 2016
ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

1. Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων....

ΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ETH
ΜΚ
ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ETH
ΜΚ
ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ETH
ΜΚ
ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ETH
ΜΚ
ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
1o
1
1092
1o
1
1037
1o
1
858
1o
1
780
2o
1
1092
2o
1
1037
2o
1
858
2o
1
780
3o
2
1151
3o
2
1092
3o
1
858
3o
1
780
4o
2
1151
4o
2
1092
4o
2
918
4o
2
823
5o
3
1210
5o
3
1147
5o
2
918
5o
2
823
6o
3
1210
6o
3
1147
6o
2
918
6o
2
823
7o
4
1269
7o
4
1202
7o
3
978
7o
3
866
8o
4
1269
8o
4
1202
8o
3
978
8o
3
866
9o
5
1328
9o
5
1257
9o
3
978
9o
3
866
10o
5
1328
10o
5
1257
10o
4
1038
10o
4
909
11o
6
1387
11o
6
1312
11o
4
1038
11o
4
909
12o
6
1387
12o
6
1312
12o
4
1038
12o
4
909
13o
7
1446
13o
7
1367
13o
5
1098
13o
5
952
14o
7
1446
14o
7
1367
14o
5
1098
14o
5
952
15o
8
1505
15o
8
1422
15o
5
1098
15o
5
952
16o
8
1505
16o
8
1422
16o
6
1158
16o
6
995
17o
9
1564
17o
9
1477
17o
6
1158
17o
6
995
18o
9
1564
18o
9
1477
18o
6
1158
18o
6
995
19o
10
1623
19o
10
1532
19o
7
1218
19o
7
1038
20o
10
1623
20o
10
1532
20o
7
1218
20o
7
1038
21o
11
1682
21o
11
1587
21o
7
1218
21o
7
1038
22o
11
1682
22o
11
1587
22o
8
1278
22o
8
1081
23o
12
1741
23o
12
1642
23o
8
1278
23o
8
1081
24o
12
1741
24o
12
1642
24o
8
1278
24o
8
1081
25o
13
1800
25o
13
1697
25o
9
1338
25o
9
1124
26o
13
1800
26o
13
1697
26o
9
1338
26o
9
1124
27o
14
1859
27o
14
1752
27o
9
1338
27o
9
1124
28o
14
1859
28o
14
1752
28o
10
1398
28o
10
1167
29o
15
1918
29o
15
1807
29o
10
1398
29o
10
1167
30o
15
1918
30o
15
1807
30o
10
1398
30o
10
1167
31o
16
1977
31o
16
1862
31o
11
1458
31o
11
1210
32o
16
1977
32o
16
1862
32o
11
1458
32o
11
1210
33o
17
2036
33o
17
1917
33o
11
1458
33o
11
1210
34o
17
2036
34o
17
1917
34o
12
1518
34o
12
1253
35o
18
2095
35o
18
1972
35o
12
1518
35o
12
1253
36o
18
2095
36o
18
1972
36o
12
1518
36o
12
1253
37o
19
2154
37o
19
2027
37o
13
1578
37o
13
1296
38o
19
2154
38o
19
2027
38o
13
1578
38o
13
1296
ΔΗ.ΣΥ. 
 Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί µετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ., εφόσον το περιεχόμενο των µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές µε το αντικείµενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας.
Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εξελίσσονται στα Μ.Κ. της κατηγορίας που ανήκουν µε εισαγωγικό το Μ.Κ. 6. Στην περίπτωση αυτών που αποφοίτησαν µε άριστα αναγνωρίζεται ένα (1) επιπλέον έτος για τη µισθολογική τους εξέλιξη.
Οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, καθώς και οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές Δηµόσιας Διοίκησης καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους, κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της κατηγορίας τους, πολλαπλασιαζόµενου του αντίστοιχου βασικού μισθού µε το συντελεστή 1,2. Το ανωτέρω ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
Οι Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας, πολλαπλασιαζόµενου του αντίστοιχου βασικού µισθού µε το συντελεστή 1,5.
Οι Αναπληρωτές Γενικοί Γραµµατείς και οι Ειδικοί Γραµµατείς Υπουργείων κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας, πολλαπλασιαζόµενου του αντίστοιχου βασικού µισθού µε το συντελεστή 1,3.
Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου και 2ου βαθµού λαµβάνουν το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) και εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) αντίστοιχα του βασικού µισθού του Ειδικού Γραµµατέα.
Οι Διευθυντές των πολιτικών γραφείων των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας.
Οι Eιδικοί Σύµβουλοι των Γενικών Γραµµατειών του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, των λοιπών µελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων, καθώς και των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, κατατάσσονται ως εξής:
 • Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 17 της κατηγορίας τους
 • Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο Μ.Κ. 16 της κατηγορίας τους.
 • Κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους.
 • Οι λοιποί κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους.
Οι Ειδικοί Συνεργάτες των Γενικών Γραµµατειών του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, των λοιπών µελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων, καθώς και των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, κατατάσσονται ως εξής:
 • Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους
 • Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο Μ.Κ. 14 της κατηγορίας τους.
 • Κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους.
 • Κάτοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης στο Μ.Κ. 11 της κατηγορίας τους.
 • Οι λοιποί κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας που ανήκουν.
Οι µηνιαίες αποδοχές των προϊσταµένων των ειδικών γραφείων της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, είναι ίσες µε αυτές των υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 1ου βαθµού.
Οι ειδικοί σύµβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστηµονικοί συνεργάτες των Περιφερειών της χώρας κατατάσσονται ως εξής:
 • Οι ειδικοί σύµβουλοι στο Μ.Κ.10 της Π.Ε. κατηγορίας.
 • Οι ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 9 της Π.Ε. κατηγορίας και
 • Οι επιστηµονικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 11 της Π.Ε. κατηγορίας.
Οι ειδικοί σύµβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστηµονικοί συνεργάτες των Δήµων και των Συνδέσµων Δήµων κατατάσσονται ως εξής:
α. για Δήµους µέχρι 20.000 κατοίκους
i. Ειδικοί Σύµβουλοι στο Μ.Κ. 4 της Π.Ε. κατηγορίας.
ii. Επιστηµονικοί Συνεργάτες στο Μ.Κ. 2 της Π.Ε. κατηγορίας.
iii. Ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 1 της Π.Ε. κατηγορίας.
β. για Δήµους µέχρι από 20.000 έως 100.000 κατοίκους
i. Ειδικοί Σύµβουλοι στο Μ.Κ. 5 της Π.Ε. κατηγορίας.
ii. Επιστηµονικοί Συνεργάτες στο Μ.Κ. 4 της Π.Ε. κατηγορίας.
iii. Ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 2 της Π.Ε. κατηγορίας.
γ. για Δήµους µέχρι από 100.000 κατοίκους και άνω
i. Ειδικοί Σύµβουλοι στο Μ.Κ. 7 της Π.Ε. κατηγορίας.
ii. Επιστηµονικοί Συνεργάτες στο Μ.Κ. 5 της Π.Ε. κατηγορίας.
iii. Ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 4 της Π.Ε. κατηγορίας.
Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση πάγιας και περιοδικής έγγιστης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, κατατάσσονται ως εξής:
α. Οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο Μ.Κ. 3 της Π.Ε. κατηγορίας
β. Οι δικηγόροι στο Εφετείο στο Μ.Κ. 10 της Π.Ε. κατηγορίας και
γ. Οι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο στο Μ.Κ. 15 της Π.Ε. κατηγορίας
2. Αποδοχές για τα μισθολογικά κλιμάκια όλων των κατηγοριών
Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος στις 31/12/2015 η διαφορά διατηρείται ως προσωπική.
Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτει βασικός μισθός υψηλότερος από αυτόν που ελάμβανε ο υπάλληλος στις 31/12/2015 η αύξηση που προκύπτει χορηγείται σε ισόποσες δόσεις σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών.

3. Επίδοµα θέσης ευθύνης
4. Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος στους δικαιούχους µε την επιφύλαξη της επικείµενης ευθυγράµµισης του σχετικού καθεστώτος µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νοµοθεσία έως τις 31.12.2017. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται για όσο διάστηµα οι υπάλληλοι τελούν σε κανονική άδεια, καθώς και σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ηµέρες κατ’ έτος.
5. Επίδοµα αποµακρυσµένων - παραµεθορίων περιοχών
Το επίδοµα των αποµακρυσµένων - παραµεθορίων περιοχών εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών, η οποία θα εκδοθεί µέχρι τις 31.3.2016 καθορίζονται εκ νέου οι περιοχές που δικαιολογούν τη χορήγηση του ως άνω επιδόµατος µε κριτήριο τη δυσκολία πρόσβασης λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών.
6.Οικογενειακή παροχή
Για υπάλληλο µε τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωµατικά ή πνευµατικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος µε ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε:
 • πενήντα (50) ευρώ για ένα (1) τέκνο
 • εβδοµήντα (70) ευρώ συνολικά για δύο (2) τέκνα
 • εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για τρία (3) τέκνα
 • εκατόν εβδοµήντα (170) ευρώ συνολικά για τέσσερα (4) τέκνα και
προσαυξάνεται κατά εβδοµήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο
7. Μεταβατικές διατάξεις - Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων
1. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η µισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα µισθολογικά κλιµάκια πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν, µέχρι και στις 31.12.2015.
2. Μετά τη µισθολογική κατάταξη της προηγούµενης παραγράφου, η µισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται µέχρι τις 31.12.2017 και ενεργοποιείται εκ νέου από 1.1.2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου